Archetypy a symboly

Archetyp kráľa

Archetyp kráľa

Pomenovanie „Archetyp“ prvý priniesol C.G. Jung.
Označil ním všeobecné geneticky zakorenené symbolické obrazy, myšlienky a vzorce správania. Je to základný stavebný prvok ľudskej psychiky, ktorý predstavuje univerzálne ľudské skúsenosti a tendencie. Je možné ho rozoznať na kolektívnej úrovni v kultúre, literatúre, architektúre, v mýtických aj historických príbehoch, či v rozprávkach.
Na individuálnej úrovni sa jedná o naše podvedomé nastavenia, presvedčenia o sebe, o druhých aj o svete, ktoré vedú k našim reakciám či životným výberom. Priamo k nám prehovárajú najčastejšie cez sny či vízie…

Jedným zo základných archetypov je archetyp kráľa, ktorý predstavuje autoritu, vládu, moc a zodpovednosť.
Vo svojom vyrovnanom a harmonickom prejave je spojený s obrazom mocného a múdreho vodcu, ktorý má schopnosť spravovať a ochraňovať svojich poddaných. Je najvyšším stupňom vývoja, to znamená že má skúsenosť a pochopenie pre úrovne, ktoré sa nachádzajú pod (pred) ním. Napríklad v tarote, či inej kartovej hre je to dolník, horník (kráľovna), kráľ, eso.

Nachádza sa v rôznych aspektoch ľudskej osobnosti.
Vzťah k nemu sa môže prejaviť v schopnosti spravovať svoj majetok, robiť rozhodnutia, viesť firmu, rodinu, či svoj život. Je to v tomto zmysle vnútorná autorita, ktorá ovplyvňuje schopnosť prevziať kontrolu nad svojím životom. Uvedomiť si zodpovedne mieru svojho vplyvu a povinnosť rozhodovať a „panovať“ pre blaho nie len svoje, ale aj ostatných.

Smerom von sa prejavuje v podvedomých voľbách autorít – prezidenta, vlády. Je to náš postoj k nadriadenému a častokrát aj k partnerovi, či k rodičovi.
Je to však aj prístup – nás ako nadriadeného, nás ako rodiča. Je to spôsob akým zaobchádzame so svojou mocou na vedomej a podvedomej úrovni.
Nesprávne integrovaný obraz kráľa je charakteristický šikanou, diktatúrou, skorumpovanosťou a manipuláciou. Neprevziatím zodpovednosti. Pocitom nadradenosti, alebo naopak menejcennosti, či poníženosti…

Každý archetyp sa prejavuje v rozdielnych formách a úrovniach. Preto pokiaľ sa vám zobrazí symbol kráľa v sne, vízii, či pri rozjímaní nad tarotom, nemusí mať rovnakú charakteristiku ani odkaz ako by mal pre niekoho iného. Poznaním archetypov a zároveň rozoznaním ich individuálneho odkazu vo svojom vnútornom svete má človek možnosť lepšie porozumieť sebe samému, svojim vzťahom či vlastnému konaniu.

Pre pochopenie toho aký je váš vnútorný obraz kráľa sa môžete zamyslieť nad nasledujúcimi otázkami:

  • V ktorých konkrétnych životných situáciách si uvedomujete svoju moc, či prevahu?

Ako s ňou zaobchádzate?

  • Ako vyzerá váš vnútorný obraz kráľa? Skúste ho popísať slovami čo najpodrobnejšie.
  • Aký je Váš názor na to ako by sa mal správať „kráľ“, vodca, autorita, či rodič? Správate sa tak vy (viď 1. otázka)?
  • V ktorých situáciach v každodennom živote nechávate rozhodovať za seba druhých? Ako sa v nich cítite?
  • V ktorých situáciách sa cítite menejcenne, sú pre vás ponižujúce či cítite bezmocnosť? Ako s týmto pocitom zaobchádzate?

Pokiaľ sa rozhodnete ísť viac do hĺbky môžete využiť konštelačné cvičenie.
Postavte sa tak, že je vaše telo vzpriamené a uvoľnené. Vo vychádzajúcej polohe by mali byť ruky vedľa tela a oči môžu byť kľudne zatvorené. Zasústreďte sa na to ako sa cítite fyzicky, ako sa cítite emocionálne, kam smerujú vaše myšlienky. Nechajte túto rolu prehovárať formou, ktorá vám je najbližšia – cez pohyb, hovorené slovo, môžete vydávať akékoľvek zvuky, či spievať…

Ak máte skúsenosti s konšteláciami toto cvičenie by vám nemalo robiť problém.

Doprajte si chvíľu čas, spravte si pár poznámok, či nakreslite si obrázok.

Cieľom je uvedomiť si vlastné presvedčenie – teda to aká je moja predstava – „aký by mal byť Kráľ“ vs ako sa tento archetyp prejavuje v reálnom živote.

V priebehu nasledujúcich dní či týždňov môžete v práci s týmto archetypom pokračovať. Skúste si v prvom rade uvedomiť situácie, v ktorých máte prevahu nad inými ľuďmi – inteligenčne, emočne, skúsenosťami, svojou pozíciou… Tiež skúste pozorovať okolnosti, v ktorých svoju moc odovzávate a necháte rozhodovať druhých.
Ako sa cítite? Ako reagujete?

Nadviazanie kontaktu cez sebapozorovanie a sebareflexiu vám môže pomôcť odhaliť vaše podvedomé vzorce, ktoré vás ovplyvňujú. Neskôr môžete spraviť aktívne (ale je celkom možné, že aj podvedomé) zmeny v oblasti, ktorej sa archetyp kráľa týka.

Pokiaľ by ste chceli s archetypmi a ich odkazom spoločne – je to možné na individuálnych sedeniach cez konštelácie, či v spolupráci s tarotom.

Kontakt: Ing. Eva Babiaková, info@evababiakova.sk, +421950711193